Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Responsive image
Responsive image
นายรังสรรค์ ฤทธิ์ผาด
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Responsive image
Responsive image
จ่าเอกประสิทธิ์ ผาจวง
เจ้าพนักงานธุรการ ๔
Responsive image
Responsive image
นางวารุณี รัตนจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นายสำรวย คำมันตรี
พนักงานขับรถขยะ
Responsive image
นายนิพรรณ วรรณอุดม
พนักงานขับรถขยะ
Responsive image
นายประดับ หัสดี คนงาน
(ประจำรถขยะ)
Responsive image
นายอรรถชิต อัตโน คนงาน
(ประจำรถขยะ)
Responsive image
นายสันติ เรณะสุระ คนงาน
(ประจำรถขยะ)
Responsive image
นายสุนทร นรสาร คนงาน
(ประจำรถขยะ)
Responsive image
นายสมพร ครองศรี คนงาน
(ประจำรถขยะ)
Responsive image
นายเส็ง ชมภูธร คนงาน
(ประจำรถขยะ)
Responsive image
นายชาติชาย ชมภูธร
คนงาน (พัฒนาชุมชน)
Responsive image
นายอภิสิทธิ์ กำจัดภัย
คนงาน (ประจำรถขยะ)
Responsive image
นางถาวร ศรีสุพรรณ
ปฏิบัติงานดูแลเด็กเล็ก
Responsive image
นางสุตเขต เทพวงศ์ษา
ปฏิบัติงานดูแลเด็กเล็ก
Responsive image
นายจงจิตร ชมภูนิตย์
จ้างเหมา
Responsive image
นายธนโชติ แก้วเสน่หา
จ้างเหมา
Responsive image
นายหาญ ชมภูธร
จ้างเหมา
Responsive image
นายอุดมศักดิ์ สิมสน
จ้างเหมา
Responsive image
นายเกรียงศักดิ์ วังหนองเสียว
จ้างเหมา
Responsive image
นายวีรชน รอดชมภู
จ้างเหมา
Responsive image
นายพงษ์พันธ์ บุญมาตุ่น
จ้างเหมา
Responsive image
นางสาวหทัยกรานต์ บุญกว้าง
จ้างเหมา
Responsive image
นางสาวกิ่งแก้ว ขันอาสา
จ้างเหมา
Responsive image
นายนันทวุฒิ รักญาติ
จ้างเหมา
Responsive image
นายพงษ์ศักดิ์ เพ็ญสวัสดิ์
จ้างเหมา
Responsive image
นายสุรพล ปัจฉิมบุตร
จ้างเหมา
Responsive image
นางสาววาสนา แตงกลับ
จ้างเหมา
Responsive image
นายพงษ์วรินทร์ รอดชมภู
จ้างเหมา
Responsive image
นายกนกศักดิ์ จันทรบุตร
จ้างเหมา
Responsive image
นางสาวจิณห์นิภา จรัญศิริไพศาล
แม่บ้าน
Responsive image
นางสุบรรณ พูลแสวงทรัพย์
แม่บ้าน
Responsive image
นางคมมี ดีอุดม
แม่บ้าน
Responsive image
นางจำเนียร พิลาวัลย์
แม่บ้าน

เทศบาลตำบลเพ็ญ

หมู่ที่ 11 ถนนเพ็ญ-สุมเส้า ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-9142 ,0-4227-9143  โทรสาร : 0-4227-8180  อีเมล์ : admin@phencity.go.th

Powered By phencity.go.th