Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

1. นโยบายด้านการเศรษฐกิจ
     มุ่งส่งเสริมและพัฒนาด้านการเศรษฐกิจโดยรวมของเทศบาล ให้ประชาชนทั่วไปมีรายได้เพิ่มขึ้นและลดอัตราการอพยพแรงงานไปทำงานที่อื่นและขจัดปัญหาความยากจนเพื่อตอบ
สนองนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริมสนับสนุนอาชีพรองหรืออาชีพที่เสริมสร้างรายได้ให้กับราษฎรเพิ่มขึ้น โดยมีนโยบายดังต่อไปนี้
          1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีรายได้เสริม สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
          1.2 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรโดยให้การสนับสนุนการผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี
          1.3 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ใช้ประโยชน์สูงสุด
          1.4 สนับสนุนให้มีถนนและไฟฟ้าเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง
          1.5 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการดำรงชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
2. นโยบายด้านสังคม
     มุ่งพัฒนาสภาพสังคมโดยรวมของเทศบาลให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้สังคมของเทศบาลตำบลเพ็ญ เป็นสังคมที่มีคุณภาพและมุ่ง
พัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีนโยบายดังต่อไปนี้
          2.1 สนับสนุนนโยบายด้านการปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลของภาครัฐอย่างจริงจัง
          2.2 ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์
          2.3 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาทุกระดับ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านสุขอนามัยและการป้องกันยาเสพติด
          2.4 ให้การสงเคราะห์ผู้พิการ คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถพึ่งตนเองได้
          2.5 จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอทุกชุมชน
          2.6 สนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          2.7 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานของประชาคมหมู่บ้านและชุมชนเทศบาลให้ เพียงพอ
          2.8 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล
    
3. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
     มุ่งสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เทศบาลให้ได้รับความสะดวกและเพียงพอประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยมีนโยบายดังต่อไปนี้
          3.1 ปรับปรุงและก่อสร้างตลาดสดใหม่เป็นระเบียบและถูกสุขอนามัย
          3.2 จัดให้มีและบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลให้ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาทุกฤดูกาล รวมทั้งถนนลูกรังไปในพื้นที่การเกษตร
          3.3 จัดให้มีและบำรุงรักษาถนนปลอดฝุ่นภายในเขตเทศบาลให้เพียงพอ
          3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรระหว่างชุมชนเทศบาลหรือระหว่างหมู่บ้านหรือระหว่างตำบล โดยประสานงานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
          3.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอ
          3.7 จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน/ซอยในเขตเทศบาล และตามแนวนโยบายของรัฐบาล
  
4. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     มุ่งพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของเทศบาล ให้เป็นเทศบาลที่ปราศจากปัญหามลพิษมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุล โดยมีนโยบายดังต่อไปนี้
          4.1 ปรับปรุงที่ทิ้งขยะและการกำจัดขยะให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ
          4.2 จัดให้มีรถเก็บขยะตามหมู่บ้านและชุมชนให้ได้มาตรฐาน รวดเร็วและทันสภาพการณ์
          4.3 จัดให้มีถังรองรับขยะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
          4.4 ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าขยะโดยการแยกขยะอินทรีย์ เพื่อนำไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
          4.5 ส่งเสริมและรณรงค์การลดปริมาณขยะ
          4.6 ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลทุกชุมชนให้สะอาดและน่าอยู่อาศัย
          4.7 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์สุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกชุมชน
          4.8 ส่งเสริมและจัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล รวมทั้งจัดให้มีที่พักผ่อนหย่อนใจในเขตชุมชนเทศบาล
      
5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     มุ่งพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเพ็ญ ในทุกระดับให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น โดยมีนโยบายดังต่อไปนี้
          5.1 พัฒนาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลเพ็ญให้มีคุณภาพสามารถเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนโรงเรียนในพื้นที่เทศบาล ทุกโรงเรียน ให้มีสื่อวัสดุการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ทันสมัย ตามกำลังงบประมาณของเทศบาล
          5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศาสนสถาน สถานที่ประกอบพิธีการทางศาสนา เพื่อความสงบสุขร่มเย็นของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน
          5.4 ส่งเสริมสนับสนุนศิลปการแสดงพื้นบ้านเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
          5.5 ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยการตั้งงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวตามสมควรและความจำเป็น
    
6. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
     มุ่งพัฒนาการบริหารงานของสำนักงานเทศบาลตำบลเพ็ญ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและการให้บริการประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ โดยมีการบริหารงานดังต่อไปนี้
          6.1 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ให้สามารถให้บริการประชาชนในเรื่องต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทั้งนี้จะต้องลดเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุกๆ เรื่องในการบริการประชาชน โดยให้มีการเปรียบเทียบระยะเวลาที่ลดลงได้อย่างชัดเจน
          6.2 ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการประชาชน โดยการปรับทัศนคติของพนักงาน เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเทศบาลตำบลเพ็ญ ให้มองประชาชนผู้มารับบริการเหมือนลูกค้าต้องบริการอย่างรวดเร็ว สะดวกและให้การบริการที่สุภาพอ่อนน้อม เพื่อประชาชนพึงพอใจและให้ความร่วมมือกับสำนักงานเทศบาลในการปฏิบัติงาน
          6.3 พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก
          6.4 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
          6.5 บริหารงานให้มีความโปร่งใส การมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบได้ในทุกๆ เรื่อง
   
7. นโยบายด้านการสาธารณสุข
     มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในเรื่องสาธารณสุข ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ เป็นเทศบาลที่มีประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีและได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีนโยบายการบริหารงานดังต่อไปนี้
          7.1 สนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการสาธารณสุข
          7.2  จัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ที่เหมาะสม
          7.3 เร่งรัดควบคุมโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในชุมชนเทศบาล
          7.4 ส่งเสริมการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน


เทศบาลตำบลเพ็ญ

หมู่ที่ 11 ถนนเพ็ญ-สุมเส้า ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-9142 ,0-4227-9143  โทรสาร : 0-4227-8180  อีเมล์ : admin@phencity.go.th

Powered By phencity.go.th