Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล  7  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
   
1. โครงสร้างพื้นฐาน
        1.1 การคมนาคมขนส่ง ทางน้ำ ทางบก
        1.2 การสาธารณูปโภค
              -  แหล่งน้ำ / ระบบชลประทาน
        1.3 การสาธารณูปการ
              • การจัดให้มีตลาด
              • การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
        1.4 การผังเมือง
        1.5 การควบคุมอากาศ
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
        2.1 การส่งเสริมอาชีพ
        2.2 งานสวัสดิการสังคม
              -  การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
        2.3 นันทนาการ
              • การส่งเสริมการกีฬา
              • การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
        2.4 การศึกษา
              • การจัดการศึกษาในระบบ
              • การจัดการศึกษานอกระบบ
        2.5 การสาธารณสุข
              • การสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล
              • การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
        2.6 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย
        3.1 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน
        3.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
        3.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        3.4 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
        4.1 การวางแผนและการพัฒนาท้องถิ่น
        4.2 การพัฒนาเทคโนโลยี
        4.3 การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
        4.4 การพาณิชยกรรม
        4.5 การพัฒนาอุตสาหกรรม
        4.6 การพัฒนาการท่องเที่ยว
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        5.1 การควบคุมและบำรุงรักษาการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        5.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง
        5.3 การดูแลรักษาที่สาธารณะ
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
        6.1 การดูแลโบราณสถาน โบราณวัตถุ
        6.2 การดูแลพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
        6.3 การจัดงานประเพณีต่างๆ
        6.4 การสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ด้านสาธารณสุข
        7.1  การส่งเสริมเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อ
        7.2  การปรับปรุงด้านสุขาภิบาลอาหาร
        7.3  การส่งเสริมและสร้างสุขภาพของคนในชุมชน
        7.4  การปรับปรุงการฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน  
 


เทศบาลตำบลเพ็ญ

หมู่ที่ 11 ถนนเพ็ญ-สุมเส้า ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-9142 ,0-4227-9143  โทรสาร : 0-4227-8180  อีเมล์ : admin@phencity.go.th

Powered By phencity.go.th