Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์( VISHION) เทศบาลตำบลเพ็ญ
     “ บริหารโปร่งใส ใส่ใจแก้ปัญหา ส่งเสริมสุขภาพดีถ้วนหน้า ร่วมรักษาวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมด้านการศึกษา ก้าวหน้างานบริการ เบิกบานทำอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”
   
พันธกิจหลักการพัฒนา
     เพื่อให้การวางบทบาทการพัฒนาของเทศบาลตำบลเพ็ญในอนาคตดำเนินไปภายใต้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นต้องกำหนดพันธกิจของเทศบาล ที่จะต้องดำเนินการโดยสนับสนุนและเชื่อมโยงกัน สำหรับพันธกิจที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเพ็ญ มีดังนี้
          1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกให้ได้มาตรฐาน
          2. จัดให้มีและบำรุงรักษาขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ , โทรศัพท์ ลงสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง
          3. จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรรวมถึงจัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
          4. จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายรวมถึงสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับเล่นกีฬา
          5. จัดให้มีและพัฒนาการบริหารจัดการการบริการประชาชนแบบ nonstop service ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
          6. มีการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
          7. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย
          8. ประชาชนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสุขภาพจากรัฐอย่างทั่วถึง
          9. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
          10. จัดสวัสดิการสังคม
          11. ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างได้มีการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่
          12. พัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆให้ทันเทคโนโลยี รวมทั้งบุคลากรให้พร้อมที่จะตอบสนองภารกิจของเทศบาล
          13. ส่งเสริมให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
          14. ปรับปรุงมาตรการในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
          15. ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
          16. ส่งเสริมให้มีสวัสดิการของบุคลากรท้องถิ่น
          17. จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและทันสมัย
          18. การจัดการบริหารเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพและทันเทคโนโลยี
          19. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและเครื่องมือเครื่องใช้ ในการเรียน การสอนให้ทันสมัยและเพียงพอแก่ความต้องการ
          20. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
          21. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          22. ฟื้นฟูและบำรุงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
          23. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเสริมให้ประชาชน


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่ทรงประสิทธิภาพ ที่จะต้องให้บุคลากรรับรู้ และทำความเข้าใจถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกระบวนการ ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลยึดถือและมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยน การปฏิบัติราชการในความรับผิดของตน ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย รวมทั้งผู้บังคับบัญชาทุกคน ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในเรื่องนี้ เทศบาลจึงได้แบ่งวัฒนธรรมองค์กร ไว้ดังนี้
1. การมีเหตุผล ใฝ่การหาความรู้
2. คิดถึงส่วนรวมเป็นหลัก ตรงต่อเวลา เคารพผู้ใหญ่ นอบน้อมถ่อมตน ช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม
3. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศักยภาพท้องถิ่น มีการสร้างสรรค์ในระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่
4. เคารพกฎ ระเบียบ กฎหมาย มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ อดทน
5. มีแผนการทำงานชัดเจน มุ่งพัฒนาท้องถิ่น


เทศบาลตำบลเพ็ญ

หมู่ที่ 11 ถนนเพ็ญ-สุมเส้า ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-9142 ,0-4227-9143  โทรสาร : 0-4227-8180  อีเมล์ : admin@phencity.go.th

Powered By phencity.go.th