Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ยื่นภาษีประจำปี 2564 (16 ธ.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายอัตราใหม่ประจำปี 2564 (16 ธ.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลเพ็ญ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563... (27 ส.ค. 2563)  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (15 ก.ค. 2563)
ประกาศรายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของ... (18 มี.ค. 2563)
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ 2563 การติดตั้งบ่อ... (13 มี.ค. 2563)
เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2563 (12 มี.ค. 2563)
เทศบัญญัติการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2563 (12 มี.ค. 2563)
ประกาศรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตการเลือกตั้งเทศบาลตำบลเพ็ญ (24 ก.พ. 2563)
ประกาศผลการสำรวจความพึงพอใจ2562 (26 ธ.ค. 2562)
ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ............. (01 พ.ย. 2562)
ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ............. (01 พ.ย. 2562)
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปรับปรุงและยกร่างเทศบัญญัติ (01 พ.ย. 2562)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (12 ก.ค. 2562)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 2 (02 ก.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้ามาใช้บริการที่อ่านหลังสือเพื่อ... (01 ก.ค. 2562)
ขอความร่วมมือเพื่อบริจาคหนังสือให้แก่ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" (01 ก.ค. 2562)
มาตรการการขัดกัน (25 มิ.ย. 2562)
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจีดจ้าง (25 มิ.ย. 2562)
มาตราผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (25 มิ.ย. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 (15 ก.ค. 2563)  
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (03 ก.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยวุฒาธิคุณ 6 บ้านเพ็ญ หม... (12 ธ.ค. 2562)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยว... (12 ธ.ค. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขต... (25 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ หมู่ที่... (25 ก.ย. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ... (23 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำน้ำเพ็ญฝั่ง... (19 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยวุฒาธิคุณ 12 (05 ก.ย. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยว... (05 ก.ย. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพั... (27 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม... (20 ส.ค. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซ่อมแซมตลาดสดพร้อมเปลี่ย... (13 ส.ค. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ... (08 พ.ค. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างร้านแสงสว่าง (11 เม.ย. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างที่พักผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบ... (04 ก.พ. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ (04 ก.พ. 2562)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (15 ต.ค. 2561)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (10 พ.ค. 2561)
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (30 ต.ค. 2560)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการ
   ขอเชิญประชาชนชาวตำบลเพ็ญที่ขอรับการบริการต่างๆ จาก ทต.เพ็ญ เข้ามามีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลตำบลเพ็ญ   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


facebook ทต.เพ็ญ
เทศบาลตำบลเพ็ญ

หมู่ที่ 11 ถนนเพ็ญ-สุมเส้า ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-9142 ,0-4227-9143  โทรสาร : 0-4227-8180  อีเมล์ : admin@phencity.go.th

Powered By phencity.go.th