Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพ็ญ เขตเลือกตั้งที่ 2 (19 ก.พ. 2564)  
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพ็ญ เขตเลือกตั้งที่ 1 (19 ก.พ. 2564)  
ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี (19 ก.พ. 2564)  
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเพ็ญ (19 ก.พ. 2564)
ประชาสัมพันธ์ยื่นภาษีประจำปี 2564 (16 ธ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายอัตราใหม่ประจำปี 2564 (16 ธ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลเพ็ญ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563... (27 ส.ค. 2563)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 (15 ก.ค. 2563)
ประกาศรายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินของ... (18 มี.ค. 2563)
ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ 2563 การติดตั้งบ่อ... (13 มี.ค. 2563)
เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2563 (12 มี.ค. 2563)
เทศบัญญัติการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2563 (12 มี.ค. 2563)
ประกาศรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตการเลือกตั้งเทศบาลตำบลเพ็ญ (24 ก.พ. 2563)
ประกาศผลการสำรวจความพึงพอใจ2562 (26 ธ.ค. 2562)
ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ............. (01 พ.ย. 2562)
ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ............. (01 พ.ย. 2562)
ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปรับปรุงและยกร่างเทศบัญญัติ (01 พ.ย. 2562)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (12 ก.ค. 2562)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 2 (02 ก.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้ามาใช้บริการที่อ่านหลังสือเพื่อ... (01 ก.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 (15 ก.ค. 2563)  
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 (03 ก.ค. 2563)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยวุฒาธิคุณ 6 บ้านเพ็ญ หม... (12 ธ.ค. 2562)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยว... (12 ธ.ค. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขต... (25 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ หมู่ที่... (25 ก.ย. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ... (23 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำน้ำเพ็ญฝั่ง... (19 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยวุฒาธิคุณ 12 (05 ก.ย. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยว... (05 ก.ย. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพั... (27 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม... (20 ส.ค. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซ่อมแซมตลาดสดพร้อมเปลี่ย... (13 ส.ค. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเ... (08 พ.ค. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างร้านแสงสว่าง (11 เม.ย. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างที่พักผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบ... (04 ก.พ. 2562)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ (04 ก.พ. 2562)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (15 ต.ค. 2561)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (10 พ.ค. 2561)
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 (30 ต.ค. 2560)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการ
   ขอเชิญประชาชนชาวตำบลเพ็ญที่ขอรับการบริการต่างๆ จาก ทต.เพ็ญ เข้ามามีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลตำบลเพ็ญ   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


facebook ทต.เพ็ญ
เทศบาลตำบลเพ็ญ

หมู่ที่ 11 ถนนเพ็ญ-สุมเส้า ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-9142 ,0-4227-9143  โทรสาร : 0-4227-8180  อีเมล์ : admin@phencity.go.th

Powered By phencity.go.th